Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

2% z daní na OZ Sibinium

Darujte nám 2% dane!

Podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete darovať 2% zo svojich daní z príjmov Občianskemu združeniu – Sibinium.
Všetky financie budú použité na skvalitnenie sociálnych služieb, podporu klienta a modernizáciu nášho prostredia. Veľmi nám záleží na tom, aby Vaši príbuzní mali vytvorené čo najlepšie životné podmienky, a preto Vás prosíme o finančný dar – 2% (3%/) dani z príjmu.

Naše údaje registrovaného prijímateľa 2%:

IČO: 52118304
Názov OZ: Sibinium
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov
Číslo účtu: SK86 8330 0000 0021 0207 0316, Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky

Postup ako poukázať 2% dane:

Zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 4. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

 

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023).

 

Právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023).

 

Postup ako poukázať 3% dane:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať nám podiel svojich daní !!!

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE: