Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Podmienky prijatia žiadateľa

PODMIENKY PRIJATIA ŽIADATEĽA

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon o sociálnych službách") a Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 (ďalej len "VZN").

Podľa uvedeného zákona vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS Sabinov,  je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktorú podáva na Prešovskom samosprávnom kraji - na odbore Sociálnych vecí a rodiny.

V Domove sociálnych služieb v Sabinove sa poskytuje sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

 

POSTUP OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

1. Podanie "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

 

Zdravotná posudková činnosť je:

- hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu.

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

- individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

- rodinného prostredia fyzickej osoby,

- prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a

- odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4        časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

 

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných    sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah          vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

- návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa,

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana

 

na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby".

 

2. Podanie "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Písomnú žiadosť spolu s prílohami občan doručí Odboru sociálnemu Úradu PSK

Tlačivá potrebné k žiadosti:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Tlačivá na stiahnutie nájdete v sekcii Tlačivá k žiadosti