Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Ďalšie činnosti

Domov sociálnych služieb v Sabinove vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách podľa § 18:

Ďalšie činnosti

Utvárame podmienky na:

  • prípravu stravy, výdaj stravy,
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  • úschovu cenných vecí.

Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny zahŕňa poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.

Poskytujeme: 

  • osobného vybavenia,
  • nevyhnutného ošatenia a obuvi,
  • prepravy.

Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama. Za osobné vybavenie sa považuje šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

Záujmová činnosť:

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

Život v DSS