Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Odborné činnosti

Domov sociálnych služieb v Sabinove vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách podľa § 16:

Odborné činnosti

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmo,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
  • preventívne aktivity,
  • pomoc pri pracovnom uplatnení.

Život v DSS